EMPAS MCE MAILING feb 2017
– klik hier voor extra informatie

Beste,

Zoals u waarschijnlijk al meegekregen heeft, zal er dit jaar op een alternatieve manier met onkruidbestrijding moeten worden omgegaan t.a.v. het gebruik van Glyfosaat. In onderstaand artikel van het CTGB staat omschreven welke uitzonderingen er zijn voor het middel glyfosaat.

Wij kunnen u een goed alternatief bieden op een milieu-vriendelijke manier, die ook nog eens wordt ondersteund (lees gesubsidieerd) door het rvo, waardoor de aanschaf aanzienlijk wordt gereduceerd. In de bijlage staan en aantal machines die compact gebouwd zijn om bij diverse klantgroepen kunnen worden ingezet.

Artikel:

Wijziging Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
De wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (in werking sinds 31 maart 2016) regelt het terugdringen van het vermijdbaar gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Het besluit is gebaseerd op Europees milieubeleid (de EU Sustainable Use of Pesticides Directive 2009/128/EC) en nationaal milieubeleid (o.a. nota Gezonde groei, Duurzame oogst). De toelating van glyfosaat-houdende middelen verandert niet door dit besluit.

Sinds 31 maart 2016 geldt er een verbod op professioneel gebruik van alle gewasbeschermingsmiddelen, dus ook die op basis van de werkzame stof glyfosaat, op verhardingen buiten de landbouw. Op dit gebruiksverbod gelden onder andere de volgende uitzonderingen:
• Het verbod geldt niet voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor het bestrijden van onkruid of mos op:
a. locaties waar het gebruik van open vuur of draaiende motoren niet is toegestaan;
b. start-, landings- en taxibanen van vliegvelden;
c. spoor-, metro en trambanen, voor zover het betreft:
1° het ballastbed bestaande uit een laag steenslag waarin zich de railconstructie bevindt, of;
2° inspectie- of schouwpaden gelegen binnen de veiligheidszone;
d. locaties waar scherpe munitie of explosieven in de bodem aanwezig zijn of kunnen zijn.
• Het besluit geldt niet voor het bestrijden van duizendknoop en ambrosia.
• Het besluit geldt niet voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor het behandelen van stobben in, op of langs weg- en waterbouwkundige constructies, indien door mechanisch verwijderen de stabiliteit van deze constructie in gevaar komt.
• Het besluit geldt niet voor:
a. sportvelden voor het in georganiseerd verband beoefenen van sport in de open lucht, voor zover het het bespeelbare gedeelte van het terrein betreft inclusief een beperkte zone daar omheen die voor het beoefenen van de sport nodig is.
b. niet door de overheid beheerde recreatieterreinen, voor zover het betreft:
1° bungalowterreinen;
2° groepsaccommodaties;
3° campingterreinen;
4° jachthavens, niet zijnde de aanlegsteigers in of nabij het oppervlaktewater.
• Het besluit geldt niet voor land- en tuinbouwbedrijven die gewassen telen of kweken.
Deze inperking van het gebruik en de daarop geldende uitzonderingen, staan (nog) niet vermeld op het WG (etiket) van de betreffende middelen. Per 1 november 2017 geldt dit verbod ook voor de onverharde oppervlakken.(zie verder het besluit).

Wilt u meer informatie, dan nodigen we u graag uit om e.e.a. toe te lichten.